Country State / Province City Phone Number
ITALY Napoli Naples +39 0811930XXXX
ITALY Palermo Palermo +39 091748XXXX
ITALY Roma Rome +39 066220XXXX
ITALY   Milan +39 024550XXXX